نشینمنگاه تنهایی های من

نشینمنگاه

اینجاست که گویم آنچیز که نهان است

از ب